StijnWebDesign

Algemene Voorwaarden

Downloaden:

Algemene Voorwaarden StijnWebDesign

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 StijnWebDesign wordt uitgegeven door Shooop: gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78656931 handelend onder de naam StijnWebDesign.
1.2 Website: de website van StijnWebDesign, te raadplegen via www.stijnwebdesign.com en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met StijnWebDesign en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen StijnWebDesign en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van StijnWebDesign zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor StijnWebDesign slechts bindend, indien en voor zover deze door StijnWebDesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor StijnWebDesign alleen bindend indien en voor zover deze door StijnWebDesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE
3.1 Alle op de Website en in andere van StijnWebDesign afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. StijnWebDesign kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van StijnWebDesign afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 StijnWebDesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van StijnWebDesign en het voldoen aan de daarbij door StijnWebDesign gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StijnWebDesign onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft StijnWebDesign het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 StijnWebDesign kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien StijnWebDesign op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 StijnWebDesign behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

ARTIKEL 5. REGISTRATIE
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de account-aanmeldmogelijkheid kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. StijnWebDesign is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4 Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of StijnWebDesign daarvan in kennis te stellen, zodat StijnWebDesign gepaste maatregelen kan nemen.

 

ARTIKEL 6. UITVOERING OVEREENKOMST
6.1 Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor een bepaalde duur, zoals gespecificeerd in de overeenkomst tussen de Klant en StijnWebDesign.
6.2 Het onderhoudsabonnement wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Klant of de Dienstverlener het abonnement schriftelijk of digitaal opzegt in de accountomgeving met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 StijnWebDesign is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 De levertermijn staat in beginsel niet vast, maar wordt individueel overeengekomen met de klant. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van StijnWebDesign.
6.4 Indien StijnWebDesign de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst voor de gemaakte kosten van StijnWebDesign te ontbinden.
6.5 StijnWebDesign raadt Klant aan de geleverde producten of diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven websiteadres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant.

 

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT
7.1 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met StijnWebDesign binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan geldt in afwijking van het voorgaande de procedure zoals vermeld in lid 9 van dit artikel. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de ontwikkeling komen voor rekening van de Klant.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product.
7.4 De Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door bij StijnWebDesign per e-mail of per post de herroeping in te dienen en hierdoor kenbaar te maken dat hij van de overeenkomsten af ziet. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. StijnWebDesign bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product te ontbinden.

7.5 Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
7.6 Indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan kan een op afstand gesloten Overeenkomst alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van StijnWebDesign ontbonden worden. In dat geval heeft StijnWebDesign het recht om de gemaakte kosten van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van StijnWebDesign op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. Indien een bestelling niet betaald wordt binnen 30 dagen na bestelling, zal deze automatisch geannuleerd worden. De annuleringkosten blijven in dat geval ook van kracht.

 

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN BETALING
8.1 De Klant dient betalingen aan StijnWebDesign volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. StijnWebDesign is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de StijnWebDesign is gewezen op de te late betaling en StijnWebDesign de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is StijnWebDesign gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. StijnWebDesign kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
8.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, etc. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is StijnWebDesign gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is in dat geval gerechtigd om de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.4 De betaling van de verschuldigde tarieven geschiedt in het geval van de onderhoudsabonnementservice automatisch op de afgesproken data door middel van automatische incasso. De klant verstrekt hiervoor een doorlopende machtiging aan StijnWebDesign.

 

ARTIKEL 9. GARANTIE EN CONFORMITEIT
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door StijnWebDesign een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2 StijnWebDesign staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat StijnWebDesign er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door StijnWebDesign, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt StijnWebDesign daarvan in kennis te stellen.
9.5 Indien StijnWebDesign de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE
10.1 Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van StijnWebDesign, dan kan hij bij StijnWebDesign telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
10.2 StijnWebDesign geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal StijnWebDesign binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
10.3 De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van StijnWebDesign jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van StijnWebDesign jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op StijnWebDesign jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van StijnWebDesign.
11.5 De aansprakelijkheid van StijnWebDesign jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant StijnWebDesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en StijnWebDesign ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StijnWebDesign in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StijnWebDesign meldt.
11.7 StijnWebDesign op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van alle materialen en/of (elektrische) apparaten tijdens het volgen van een workshop of training indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Het volgen van een workshop of training is volledig voor eigen risico indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.8 In geval van overmacht is StijnWebDesign niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van StijnWebDesign.

 

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS
13.1 StijnWebDesign verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde privacybeleid.

 

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar StijnWebDesign gevestigd is.
14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

StijnWebDesign
Koningsstraat 25
1211 NJ Hilversum
tel: 0683910630
e-mail: stijn@stijnwebdesign.com
KvK: 78656931
BTW: NL003360825B61